Fransız İhtilali İle İlgili Bilgi

0

1789 Fransız ihtilali ile ilgili bilgiler. Fransız ihtilalinin nedenleri, sebepleri ve sonuçları ile ilgili maddeler halinde bilgiler.

Fransız İhtilali
1 — Fransa ihtilâli XVIII. yüzyılın en büyük olayıdır. Başlıca nedenleri: a) Krallık rejiminin baskısı, b) Halkın çeşitli sınıflara ayrılması, c) Aydınların etkileri, ç) İngiltere ve Amerika’nın etkileri, d) Fransa’daki malî zorluklardır.

2 — Malî zorluklara çare bulmak üzere toplanan Etajenero, Millî Meclis adını alarak krala kafa tuttu. Paris halkı da ayaklanarak Bastil hapishanesini yakıp yıktı. Bu suretle ihtilâl başladı. Kurucu Meclis adını alan Millî Meclis, sınıflar arasındaki imtiyazları kaldırdı. Kral, Fransa’dan kaçmak istedi ise de yakalandı.

3 — İhtilâl bundan sonra gelişti. Çeşitli dönemlerden geçerek büyük devrimlere yol açtı. Fransa’nın komşuları ona savaş açtılar. Kral vatana ihanet edince Paris’te yeni bir ihtilâl koptu. Cumhuriyet ilân olunarak kral ve kraliçe idam olundu. Fakat bu sefer de ihtilâlciler birbirlerini kırdılar. Direktuar denilen bir hükümet kuruldu. Bu sırada Napolyon adlı bir general Fransa’nın düşmanlarını yendi. Mısır’a saldırdı. Yenilerek Fransa’ya döndü. Konsüllük yönetimini kurdu. Bir süre sonra da kendisini imparator seçtirdi.

4 — Fransa ihtilâlinin sonunda Avrupa’da demokrasi rejimine dayanan birtakım devletler kurulmuş, milliyet, eşitlik, kardeşlik ve adalet ilkeleri yayılmıştır.

5 — Napolyan’la Fransa’da İmparatorluk devri başlamıştır. Bu devirde Fransa Avrupa’da üstünlük kurmak istemiş, Napolyon bu yüzden Avrupa’da birçok savaşlara girmiştir. Bu savaşlarda İngiltere, Rusya, Prusya, Avusturya ve İspanya zaman zaman birleşerek Napolyon’a karşı cephe almışlardır.

6 — Napolyon Waterloo’da yenildikten sonra Viyana Kongresi toplanmıştır. Bu kongre Avrupa haritasını yeni baştan düzene koymuştur.

7 — Viyana Kongresinden sonra Avrupa’nın büyük devletleri mutlak krallık yönetimini yürütmek istemişlerdir.

8 — Mutlak krallık yönetimine karşı gene ilk defa Fransa’da, 1830 ve 1848 tarihlerinde olmak üzere iki büyük ihtilâl çıkmış ve bu ihtilâller öteki Avrupa devletlerine de etki yapmıştır.

9 — Fransa ihtilâlinin en büyük sonuçlarından birisi de Alman birliğinin kurulmasıdır. Bu işte Prusya kralı. I. Wilhelm, Prens Bismark ve General Moltke büyük rol oynamışlardır.

10 — İtalyan’lar da Fransa ihtilâlinden sonra birliklerini kurmak arzusuna düşmüşler, uzun bir çalışmadan sonra Piemonte kralı II. Wiktor Emanuel, Başvekil Kont Cavaour ve Garibaldi’nin çabaları sonunda İtalyan birliğini kurmayı başarmışlardır.

11 — Fransa ihtilâli, Osmanlı İmparatorluğunu olumlu ve olumsuz olmak üzere iki yönden etkilemiştir. Olumlu yönde batılılaşma yolunda birtakım yenilikler yapılmıştır. Olumsuz yönde ise imparatorluk içinde bulunan yabancı milletler, Fransa ihtilâlinin getirdiği milliyet, hürriyet ve eşitlik gibi fikirlerden etkilenerek Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmak yoluna gitmişlerdir. Bu suretle Osmanlı İmparatorluğu dağılmaya başlamıştır. Bu dağılma İmparatorluk çökünceye dek sürmüştür.

12 — XVII. yüzyılda Avrupa’da bilim Rönesansı olmuş, sanat, edebiyat ve resimde büyük ilerlemeler görülmüştür. Bu yüzyılda özellikle Fransa’da Molyer, Rasin, Korney gibi büyük tiyatro yazarları yetişmiştir.

13 -— XVIII. yüzyılda Avrupa’da kimya, fizik, tabiat bilgisi, matematik ve felsefe alanında büyük ilerlemeler olmuştur.

Yorum Yazmak İster misiniz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.